OFERTA

CASAL D’ESTIU : Alumnes de l’escola SSCC Padre Damian que hagin cursat Educació Infantil (p3, p4, p5) el curs 2022-2023.

CAMPUS D’ESPORT I LLEURE: Alumnes de l’escola SSCC Padre Damián que hagin cursat Educació Primària (1r a 6è)* el curs 2022-2023.

* un cop feta la inscripció dividirem l’activitat en grup de mitjans (1r, 2n, 3r) i grans (4t, 5è i 6è).

PREU: 185€/setmana

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

En el moment de fer la inscripció cal que feu una transferència pel total de les setmanes inscrites.

Compte corrent: ES15 2100 0759 9102 00115652

Concepte: Padre Damián NOM I COGNOMS

La confirmació de plaça només serà vàlida en el moment que rebem el justificant bancari a l’adreça fundacio@cimdestela.cat.

Qualsevol modificació en la inscripció (alta o baixa) cal que ens la feu arribar a l’adreça fundacio@cimdestela.cat, o comunicar-la a l’equip de coordinació del casal en el moment de recollir el vostre fill/a.